نظام تضمین کیفیت


كليه امور بازرسي ونظارت برطراحي- ساخت- نصب و راه اندازي وتستهاي مرحله اي و عملياتي با بار و بدون بار با استفاده از كارشناسان تخصصي مجرب انجام و مستندات مربوطه تنظيم می گردد.
کنترل های بخش تضمين كيفيت در خصوص بخش های ذيل صورت و مدارك واسناد كنترل كيفي مربوطه تکميل و ارئه می گردد .
1- مواد ورودي
1-1- مواد اوليه
1-2- ابزارآلات
1-3- قطعات استاندارد ازقبيل پيچ ومهره وغيره
2- كنترلهاي مياني ساخت
2-1- ابزارسازي وفيكسچرسازي
2-2- برشكاري وقطعه سازي
2-3- مونتاژ
3- كنترل جوشكاري
3-1- چشمي
3-2- تستهاي مخرب وغيرمخرب
4- كنترل سندبلاست ورنگ
5- کنترل مونتاژنهائی در صورت نیاز کارفرما

1. مواد اوليه ورودي به كارخانه قبل از صدور حواله انبار بايستي توسط بخش كنترل كيفيت مورد بازرسي قرارگيرد. در اين مرحله گزارش آناليز شيميايي آن بايستي ضميمه مدارك ورودي باشد ودرصورت نياز كارفرما گزارش مكانيكي نيز ضميمه مي گردد. در مورد ابزارآلات بايستي كنترل صورت گرفته و درصورت عدم تطابق آن با مشخصات فني برگشت داده شود.
قطعات استاندارد نيز بايستي باتوجه به استانداردهاي مرجع كنترل شده وصحت آن تائيدشود.
2. كنترلهاي مياني ساخت : دراين مرحله كنترل كيفي درهرسه مرحله ذكر شده فعاليت داشته ودرصورت تشخيص هرگونه مغايرتي بامدارك فني پروژه خط را متوقف ومديريت پروژه رامطلع مي سازد.
3. كنترل جوشكاري : كنترل چشمي جوش وكنترل ابعادي بصورت دقيق صورت مي پذيرد و مراحل جوشكاري به طور منظم ثبت شده وبازرسي مي گردند. باتوجه به مدارك فني پروژه درصورت نياز به تستهاي غيرمخرب ومخرب درحين توليد، اين كار توسط بخش كنترل كيفيت انجام مي گردد.
4. كيفيت سندبلاست ورنگ آميزي طبق استانداردهاي موجود كنترل وبازرسي مي گردد. عمليات رنگ آميزي پس از تائيد كيفيت تميزكاري و سندبلاست صورت مي پذيرد.
5. درصورت خواست كارفرما پس ازمونتاژ اوليه درمحل كارخانه مجموعه كنترل مي گردد ودرصورت عدم انطباق موارد اعلام مي گردد.
6. كليه مدارك وگزارشهاي انجام شده درحين توليد طبق QCTM درخواستي كارفرما تهيه شده ودر اختيار وي قرار مي گيرد.

فرمهاي مورد استفاده در سيستم اجرايي كنترل كيفيت بشرح ذيل است:

1. فلوچارت سيستم اجرايي بازرسي
2. گردش كار كنترل كيفيت مواد اوليه
3. فرم كنترل كالا وسوابق تامين كنندگان
4. گزارش تست ابعادي Dimensional Test Report
5. گزارش كنترل چشمي جوش Visual Inspection of Weld
6. گزارش تست مغناطيسي Magnetic Test Report
7. گزارش آزمايشات غيرمخرب N.D.Test Report
8. گزارش آزمايشات رنگ آميزي Painting Test Report
9. فرم كنترل ابعادي، جوشكاري، رنگ آميزي
10. فرم گزارش بازرسي سازه ها
11. فرم ثبت نتايج تست وبازرسي
12. گزارش تست عملكرد Functional Test Report
13. فرم كنترل تابلوها

عنوان سند: روش اجرائي طراحي و تكوين

1- هدف و دامنه کاربرد: اين روش اجرائي فعاليتهاي مربوط به طراحي و تكوين تجهيزات مربوط به تأسيسات نفت و گاز را بيان مي كند.
2- مسئوليت : مسئوليت اجراي اين روش بعهده مدير مهندسي مي باشد.
3- تعاريف و اصطلاحات:
4- نحوه اجراء:
1-4- طرح ريز طراحي و تكوين:
1-1-4- مراحل طراحي در گروه ژرف تدبير بدينقرار است:
- بررسي اوليه اطلاعات ارائه شده توسط مشتري بمنظور تشخيص توانايي انجام پروژه(امكان سنجي).
- طراحي اوليه بر اساس خواسته هاس مشتري.
- انجام محاسبات فني.
- تهيه نقشه ها و ساير مدارك فني بر اساس محاسبات انجام شده.
- كنترل محاسبات.
- كنترل چك پرينت مدارك فني و نقشه ها و رفع مغايرتهاي احتمالي.
- تهيه پرينت نهائي نقشه ها و ساير مدارك فني.
- ارائه طرح ابتدائي به مشتري(پيشنهاد فني).
- تأييد طرح يا پيشنهاد تغييرات توسط مشتري(تأييد طرح).
- تهيه چك ليست براي الزامات مشتري.
- ترسيم نقشه شماتيك محصول.
- برآورد ابعادي محصول.
- انجام محاسبات بر اساس الزامات مشتري و آلترناتيوهاي مختلف.
- تعيين نوع جنس كالاهاي مورد نياز محصول.
- تعيين روشهاي ساخت و روشهاي تست.
- تكميل طراحي نهائي محصول.
- تهيه چك پرينت مدارك فني و نقشه ها.
- بازنگري چك پرينتها و چك ليست.
- تأييد نهائي مدارك فني و نقشه ها توسط واحد مهندسي.
- ارسال طرح نهائي شامل مدارك فني براي كارفرما.
- تأييد طرح نهائي (كسب دستور ساخت)
2-1-4- بازنگري مراحل طراحي
- بعد از هر نوبت طراحي ابتدائي يا طراحي نهائي كه در بند 1-1-4 بيان شد بازنگري طراحي مطابق بند 4-4 انجام مي شود.
- تصديق طراحي مطابق بند 5-4 صحه گذاري طراحي مطابق بند6-4 انجام مي پذيرد.
- مسئوليتها و اختيارات براي طراحي و تكوين در شرح وظايف مديران و كارشناسان گروه درج شده در صورت مقتضي مسئوليتها و اختيارات جداگانه به كارشناسان و مسئولين پروژه ابلاغ مي گردد.
2-4- وروديهاي طراحي و تكوين :
وروديهاي طراحي غالبا شامل موارد زير مي باشد :
- الزامات و خواسته هاي مربوط به محصول كه همراه اسناد مناقصه توسط مشتري ارائه مي شود از جمله خواستهاي كاركردي و عملكردي.
- تغييرات پيشنهادي مشتري كه در اثناي مكاتبات اعلام مي گردد.
- استانداردهاي مرتبط با محصول.
- اطلاعات حاصله از محل نصب تجهيزات مقابل يا همجوار با محصول.
- اطلاعات حاصله در مورد شرايط محيطي محل نصب.
- اطلاعات حاصله از طراحي هاي مشابه قبلي.
- ساير الزامات و يا خواسته هاي اساسي براي طراحي و تكوين.
3-4- خروجيهاي طراحي و تكوين
خروجيهاي طراحي و تكوين بدينقرار است :
- نقشه هاي انفجاري-اجزاء و تجهيزات جانبي، كارگاهي، خط جوش سه بعدي و غیره ....
- روشهاي ساخت و مشخصات فرايند.
- روشهاي تست و بازرسي و معيارهاي پذيرش.
- مشخصات محصول.
- اطلاعات خريد از جمله مشخصات مواد اوليه و تجهيزات جانبي.
- دستورالعملهاي نصب، نگهداري و بهره برداري.
- ساير مدارك فني لازم.
4-4- بازنگري طراحي و تكوين
- در پايان طراحي بازنگري طراحي مطابق چك ليست بازنگري طراحي بشماره H153 صورت مي پذيرد و در صورت مقتضي پيشنهادهاي لازم ارائه و اجراء مي گردد.
5-4- تصديق طراحي و تكوين
- در پايان طراحي تصديق طراحي طبق چك ليست تصديق طراحي شماره H171 صورت مي پذيرد و در صورت مقتضي اقدامات لازم انجام ميگردد.
6-4- صحه گذاري طراحي وتصديق
- بعلت اينكه حجم محصولات اين گروه زياد مي باشد و آزمايشهاي عملكردي غالبا در محل توليد امكان پذير نيست، صحه گذاري پس از تحويل محصول و در هنگام شروع بهره برداري توسط مشتري انجام مي شود و رضايت مشتري از عملكرد محصول بمنزله صحه گذاري مي باشد.
7-4- كنترل تغييرات طراحي و تكوين
- هر گونه تغييراتي كه توسط مشتري انجام شود در تغييرات طراحي نيز مد نظر قرار مي گيرد و چك ليست بازنگري تغييرات طراحي به شماره H170 براي اين منظور تهيه شده و مورد استفاده قرار مي گيرد.
8-4- كليه سوابق مربوط به وروديهاي طراحي، بازنگري طراحي، تصديق طراحي، صحه گذاري طراحي، تغييرات طراحي و هر گونه اقدامي كه در رابطه با اين موضوع انجام مي پذيرد، طبق روش اجرائي كنترل سوابق نگهداري مي شود.

عنوان سند: شرح وظايف مدير كنترل كيفيت

1- همكاري و مشاركت در تدوين معيارهاي پذيرش، طرحهاي كيفيت، طرحهاي كنترل مواد ورودي و ساير فعاليتهاي طرح ريزي محصول.
2- نظارت بر تهيه محصول مطابق معيارهاي پذيرش، الزامات مشتري و ساير مشخصات تعيين شده.
3- انجام بازرسيها و آزمايشهاي مربوط به كيفيت اقلام ورودي، حين توليد و محصول نهائي.
4- جلوگيري از ارسال محصول نامنطبق به مرحله بعدي يا مشتري.
5- تنظيم گزارش محصول نا منطبق و مشاركت در تعيين تكليف محصول نامنطبق.
6- پيشنهاد يا اجراي اقدامات اصلاحي براي محصول نامنطبق يا شرايط نامطلوب.
7- پيشنهاد يا اجراي اقدامات پيشگيرانه براي حذف علل بالقوه توليد نامنطبق يا شرايط نامطلوب.
8- مراقبت از اينكه وسايل اندازه گيري مورد استفاده گروه كاليبره شده باشد و از صحت و دقت لازم برخوردار باشد.
9- كاليبره نمودن آن دسته از لوازم اندازه گيري كه در داخل گروه امكان كاليبره كردن آنها وجود دارد.
10- مراقبت از اينكه همواره از مدارك معتبر استفاده شود و مدارك منسوخ از دسترس خارج گردد.
11- رعايت سيستم تغييرات مدارك.
12- تهيه گزارش از وضعيت نامنطبق و تقديم به مدير تضمين كيفيت.
13- مشاركت در تحليل اطلاعات و فعاليتهاي مربوط به بهبود محصول.
14- گروه در جلسات بازنگري مديريت.
15- تنظيم شناسنامه محصول و انجام ساير فعاليتهاي مربوط شناسايي و رديابي محصول.
16- همكاري در صحه گذاري و رديابي محصول.
17- ايجاد سابقه و نگهداري آنها بنحوي كه به آساني در دسترس قرارگيرد.
18- همكاري در مميزي هاي داخلي.
19- همكاري در اجراي برنامه آموزشي.

عنوان سند: شرح وظايف مدير تضمين كيفيت

1- حصول اطمينان از اينكه فرايندهاي مورد نياز براي سيستم كيفيت ايجاد، اجراء و برقرار نگهداشته مي شود.
2- گزارش دهي به مدير عامل در مورد عملكرد سيستم مديريت كيفيت، وضعيت نامنطبقها، اقدامات اصلاحي، نيازها و انتظارات مشتري و هر نوع نياز براي بهبود.
3- حصول اطمينان از افزايش آگاهي در مورد خواسته هاي مشتري در سرتاسر گروه.
4- ارتباط با طرفهاي برون سازماني در مورد موضوعات مربوط به سيستم مديريت كيفيت.
5- پيگيري و اقدام در جهت انتشار و درك خط مشي كيفيت در سراسر گروه.
6- تهيه مدارك سيستم مديريت كيفيت و نظارت بر توزيع و تحت كنترل بودن آنها.
7- تصويب روشهاي اجرائي و دستورالعملهاي كاري و مدارك نظير اينها.
8- تشكيل جلسات بازنگري مديريت و نگهداري سوابق مربوط به بازنگري مديريت از جمله گزارشهاي مميزي، وضعيت نامنطبق، اقدامات اصلاحي و مانند اينها.
9- تصويب تغييرات سيستم مديريت كيفيت و حفظ انسجام آنها.
10- نظارت بر محيط كار بلحاظ ايجاد و حفظ شرايط ايمني، بهداشتي و محيط زيست.
11- آموزش نحوه اجراي روشهاي اجرايي و ساير مستندات سيستم مديريت كيفيت و همكاري در ساير فعاليتهاي آموزشي.
12- همكاري در طرح ريزي محصول از جمله برنامه كنترل يا طرحهاي كيفيت، طرحهاي كنترل مواد ورودي و ساير مدارك فني.
13- تبادل اطلاعات با مشتري و بازنگري
14- همكاري در تهيه اطلاعات خريد و ارزيابي تأمين كنندگان.
15- صحه گذاري فرايندهاي توليد.
16- كنترل فرايندهاي توليد محصول.
17- همكاري در شناسايي و رديابي محصول.
18- همكاري در سنجش رضايت مشتريان.
19- برنامه ريزي و اجراي مميزيهاي داخلي و تنظيم گزارش مميزي.
20- پيگيري اثر بخشي اقدامات اصلاحي مربوط سيستم مديريت كيفيت و محصول.
21- تجزيه و تحليل اطلاعات مربوط به نامنطبقها، اقدامات اصلاحي، رضايت مشتري، تأمين كنندگان و ساير گزارشهاي موجود و ارائه طرحهاي بهبود.
22- ساير وظايف مشابه ارجاعي توسط مافوق

عنوان سند: سيستم گردش اطلاعات و ارتباطات داخلي

نوع اطلاعات دوره اطلاع رساني منابع اطلاعات گزارش دهندگان گزارش گيرندگان
وضعيت اثر بخشي سيستم كيفيت هر شش ماه يكبار سوابق مربوط به مميزيهاي داخلي و شخص ثالث مدير تضمين كيفيت مدير عامل-جلسه بازنگري مديريت
خواسته ها و نياز هاي مشتريان - در هر نوبت عقد قرارداد
- درهرموردتقاضاي تغييرات مشتري سوابق ضميمه اوراق مناقصه-مشخصات ضميمه قرارداد
اصلاحيه ها يا متممهاي قرارداد-نامه ها و مكاتبات مشتري مدير بازرگاني
مدير بازرگاني مدير مهندسي - مدير توليد
مدير مهندسي - مدير توليد
استانداردها هر دو سال يكبار ASME-ASTM-API-BS-ASM,..
الزامات و استانداردهاي مشتري مدير مهندسي مدير تضمين كيفيت
مشخصات محصول در هر مورد طراحي محصول جديد
درهرموردتغييرات درمشخصات محصول طرحهاي كيفيت مدير تضمين كيفيت مدير توليد - مدير كنترل كيفيت
مشخصات فرآيند در هر مورد طراحي محصول جديد
درهرموردتغييرات درمشخصات محصول طرحهاي كيفيت مدير تضمين كيفيت مدير توليد - مدير كنترل كيفيت
وضعيت نامنطبق ها هر ماه يكبار گزارشهاي محصول نامنطبق مدير كنترل كيفيت مدير تضمين كيفيت
وضعيت نامنطبق ها هر شش ماه يكبار گزارشهاي كنترل كيفيت مدير تضمين كيفيت مدير عامل- جلسه بازنگري مديريت
وضعيت اقدامات اصلاحي هر شش ماه يكبار فرمهاي اقدام اصلاحي مدير تضمين كيفيت مدير عامل- جلسه بازنگري مديريت
گزارش بازنگري نيازها و انتظارات مشتري يكبار براي هر پروژه چك ليست بازنگري نيازها و انتظارات مشتري مدير تضمين كيفيت مدير عامل
گزارش انحراف از برنامه زمانبندي توليد هر ماه يكبار برنامه هاي زمانبندي پروژه مدير توليد مدير عامل

عنوان سند: برنامه كنترل فرايندها

عنوان فرايند مسئول فرايند دوره پايش يا اندازه گيري معيار يا نحوه پايش اهداف
فرايند طراحي واحد مهندسي در پايان هر طراحي چك ليست باز نگري طراحي H153 انطباق با چك ليست
فرايند طرح ريزي كيفيت واحد مهندسي يك نوبت براي هر پروژه چك كنترل فرايند طرح ريزي كيفيت H239 انطباق با چك ليست
فرايند توليد واحد توليد در پايان توليد محصول تعداد مشخصات تعيين شده از طرف مشتري انطباق 100%
تعداد مشخصات تحقق يافته در محصول
فرايند بازرسي واحد كنترل كيفيت هر شش ماه يك نوبت تعداد بازرسي هاي انجام شده انطباق 100%
بازرسي هاي تعيين شده
فرايند ارزيابي تامين كنندگان واحد بازرگاني هر شش ماه يك نوبت تعداد تامين كنندگان طرف معامله بزرگتر یا مساوی2
تعداد انواع مواد
فرايند خريد واحد بازرگاني هر شش ماه يك نوبت تعداد مغايرت محصول با اطلاعات خريد صفر
فرايند آموزش واحد اداري هر سال يك نوبت ميزان آموزش برگزار شده بر حسب نفر ساعت مطابق برنامه آموزش
فرايند مميزي سيستم كيفيت تضمين كيفيت هر سال يك نوبت ميزان اجراي موثر سيستم كيفيت (%) اجراي 100%
فرايند بازنگري قرار داد واحد بازرگاني هر سال يك نوبت چك ليست امكان سنجي و باز نگري قرار داد H136 انطباق با چك ليست
فرايند تحليل داده ها تضمين كيفيت هر سال يك نوبت چك ليست فرايند تحليل داده ها H240 انطباق با چك ليست
فرايند بازنگري مديريت تضمين كيفيت هر سال يك نوبت ميزان تاخير در اجراي تصميمات باز نگري مديريت صفر
فرايند كنترل وسايل اندازه گيري كنترل كيفيت هر شش ماه يكبار ميزان تاخير در انجام كاليبراسيون صفر
فرايند تنظيم پروژه مهندسي هر ماه يكبار ميزان انحراف از برنامه زمانبندي صفر

عنوان سند : نظامنامه كيفيت

4-2-3- كنترل مدارك
كليه مدارك الزام شده در سيستم مديريت كيفيت تحت كنترل قراردارد و بدين منظور روش اجرايي كنترل مدارك بشماره H128 تدوين شده و به اجراء در آمده است.
- كليه مدارك از نظر كفايت طبق جدول شماره H122، تأييد و تصويب مي گردد.
- وضعيت توزيع و بازنگري مدارك در ليست اصلي مستندات درج مي گردد.
- كليه مستندات به واحدهايي كه كاربرد دارد تحويل و مدارك منسوخ جمع آوري مي گردد.
- كليه مستندات طبق دستورالعمل شناسنامه دار كردن مستندات بشماره AP113 داراي كد مي باشند.
- براي جلوگيري از استفاده سهوي مدارك كنترل مدارك معتبر با مهر سبز >>تحت كنترل<< و مدارك منسوخ با مهر قرمز >>باطل شد<< ممهور مي گردد.
- در صورت مقتضي يك نسخه از مدارك منسوخ شده بمنظور حفظ سوابق نگهداري مي شود.

4-2-4- كنترل سوابق
در جهت فراهم آوردن انطباق سيستم مديريت كيفيت با الزامات استاندارد و انطباق محصول با خواسته هاي مشتري سوابق ذيربط ايجاد و برقرار نگهداشته مي شود.
اين سوابق بصورت خوانا تهيه مي شود و معمولا طوري تهيه مي شود كه بسهولت در دسترس كاربران قرار گيرد و نظم خاصي براي دستيابي به آنها ايجاد مي گردد. سوابق طوري نگهداري مي شود كه از آسيبهاي احتمالي محفوظ بماند. جدول شماره H124 كليه موضوعاتي كه لازم است براي آنها سوابق ايجاد شود، همچنين محل نگهداري، مدت نگهداري و مسئولين تعيين تكليف را مشخص مي كند.

عنوان سند: نظامنامه كيفيت

7-2-3- تبادل اطلاعات با مشتري
در گروه ژرف تدبيرتبادل اطلاعات با مشتري بصورت امري رايج درآمده و بصورت مستمر نمايندگاني از طرف مشتري در محل كارخانه حضور پيدا مي كنند و در مورد محصول و پيشرفت قراردادها اطلاعات لازم در اختيار آنان قرار مي گيرد.
با وجود اين امر، نمودار تبادل اطلاعات با مشتري بشماره H125 نحوه تبادل اطلااعات را نشان مي دهد. چك ليست بازنگري نيازها و انتظارات مشتري نيز یک نوبت و در پایان هر قرارداد تنظيم و نتيجه آن مورد توجه قرار مي گيرد.
7-3- طراحي و تكوين

7-3-1- طرح ريزي طراحي و تكوين
در گروه ژرف تدبيربراي محصولاتي كه نياز به طراحي دارد، طرح ريزي طراحي و تكوين بصورت مناسب صورت مي پذيرد.(به روش اجرائي طراحي و تكوين به شماره H178 مراجعه شود).
7-3-2- دروندادهاي طراحي و تكوين
دروندادهاي مربوط به الزامات و خواسته هاي مربوط به محصول براي هر يك از محصولاتي كه نياز به طراحي داردتعيين مي شود. اين وروديها مشتمل است بر:
• الزامات و خواسته هاي مربوط به محصول كه همراه اسناد مناقصه توسط مشتري ارائه مي شود از جمله خواسته هاي كاركردي و عملكردي.
• تغييرات پيشنهادي مشتري كه در اثناي مكاتبات اعلام مي گردد.
• استانداردهاي مرتبط با محصول از جمله خواسته هاي بيان نشده توسط مشتري.
• اطلاعات حاصله از محل نصب تجهيزات مقابل يا همجوار با محصول.
• اطلاعات حاصله از شرايط محيطي محل نصب.
• اطلاعات حاصله از طراحيهاي مشابه قبلي.
• ساير الزامات و يا خواسته هاي اساسي براي طراحي و تكوين.

عنوان سند: روش اجرايي مميزي داخلي
1- هدف و دامنه کاربرد: اين روش اجرائي نحوه مميزي داخلي سيستم مديريت كيفيت را بيان مي كند.
2- مسئوليت: مدير تضمين كيفيت مسئوليت اجرا اين روش را به عهده دارد و ساير واحدها با ايشان همكاري مي كنند.
3- منابع و مراجع: استاندارد ايران – ايزو1-10011 و ايران 2-10011 .
4- نحوه اجراء:
1-4- برنامه مميزي با توجه به وضعيت و اهميت فرآيندها و نتايج مميزيهاي قبلي توسط مدير تضمين كيفيت بنحوي تهيه مي شود كه هر فرآيند حداقل يك بار در سال مميزي شود و فرآيندهاي مهم يا فرآيندهايي كه در مميزي هاي قبلي داراي مشكلاتي بوده اند در فواصل زماني كمتر مميزي شود.
2-4- حداقل دو نفر از پرسنل سازمان كه شايستگي مميزي را داشته باشند براي مميزي انتخاب و برنامه مميزي با همكاري آنان اجرا مي شود بنحوي كه هيچ يك از مميزها كار خود را مميزي نكنند.
3-4- چك ليست مميزي توسط مدير تضمين كيفيت و با همكاري مميزان بنحوي تهيه مي شود كه الزامات سيستم مديريت كيفيت را شامل شود.
4-4- قبل از انجام مميزي، زمان مميزي به نحو مقتضي به اطلاع واحدهاي مميزي شونده مي رسد.
5-4- در جلسه اختتاميه مميزي توضيحات لازم در مورد نحوه مميزي و بي طرفي مميزها به اطلاع حاضرين در جلسه مي رسد.
6-4- در موقع مميزي مشاهدات عيني در هر يك از موارد مندرج در چك ليست يادداشت مي شود.
7-4- در پايان مميزي فرمهاي درخواست اقدام اصلاحي (فرم شمارهH161) براي موارد عدم انطباق تنظيم مي گردد.
8-4- در جلاسه افتتاحيه مميزي نتايج مميزي اعلام و فرمهاي درخواست اقدام اصلاحي به اطلاع و امضاء مسئول واحد مميزي شونده مي رسد و مهلتي براي انجام اقدام اصلاحي تعيين مي شود.
9-4- گزارش مميزي كه ميزان اجراي مؤثر سيستم كيفيت را در واحدهاي مختلف يا براي عناصر مختلف توضيح مي دهد مطابق فرم شماره H160 تهيه و به اطلاع مديريت مي رسد.
10-4- در جلسه بازنگري مديريت نيز گزارش مميزيهاي داخلي مطرح مي شود.
11-4- مدير تضمين كيفيت اجراي اقدامات اصلاحي و اثربخش بودن آنها را پيگيري و تصديق مي كند.
12-4- سوابق مميزي در واحد تضمين كيفيت و طبق روش كنترل سوابق نگهداري مي شود.

کليه حقوق محفوظ و متعلق به گروه صنعتی کنکاش پیمان مي باشد.
طراحی سایت توسط: AryanaWeb.com
DexCom is the leader in CGM technology, according to rolex replica the rolex replica watches agreement the company plans to rolex uk CGM-related data provided to the Fitbit Ionic smart watch, so that patients with diabetes through the watch blood glucose levels. Diabetes can be used Fitbit new smart watch Ionic monitor blood sugar, DexCom G5 sensor will continue to monitor the blood sugar value of replica watches uk diabetic patients, every 5 minutes to send the value to Android, iOS device for the patient to view. The new co-operation case allows patients to use Ionic smart watch directly show blood sugar status, no trouble to pick up the phone, open the application.